Online inschrijfformulier

Naw gegevens

 

Voorwaarden

  • Betaling van het cursusgeld ( € 65,00 / kwartaal ) geschiedt voorafgaand aan ieder kwartaal, óók in de vakanties, aan rekening nr. NL03 INGB 0007 4742 04 t.n.v. Stichting Karate-do Academie Kenkai te Roosendaal. Ieder kalenderjaar wordt de hoogte van het cursusgeld herzien en indien nodig aangepast. Alle activiteiten uit naam van Karate-do Academie Kenkai zijn voor eigen kosten en risico van het lid. TIP : Neem geen waardevolle zaken mee naar de training en/of dojo. Het dragen van sieraden en horloges tijdens de training is verboden. Dit om blessures te voorkomen. Let op : kleding en beschermende middelen dienen op eigen rekening te worden aangeschaft, denk hierbij aan : karate-gi, toc, bitje, handschoentjes, scheen- en wreef beschermers. Mocht u aan wedstrijden willen deelnemen dan dienen kleding en beschermende middelen door de WKF ( World Karate Federation ) goedgekeurd te zijn. De KBN is aangesloten bij de WKF via de EKF. U kunt gratis twee proeftrainingen volgen. Daarna geschiedt inschrijving als volgt: - Ondertekend inschrijfformulier + een recente pasfoto, - Ondertekend huishoudelijk reglement. →→ U maakt en houdt zelf een kopie van beide documenten. Dit mag bij voorkeur gescand en gemaild worden naar info.karatedoacademiekenkai@gmail.com. - U betaald contant éénmalig € 12,50 inschrijfgeld plus de eerste periode naar rato van de verstreken tijd in dat kwartaal. U ontvangt badge en een bevestiging met uw lidnummer per mail. Gelieve deze brief te bewaren. - Opmerkingen:
 

Huishoudelijk reglement

  • - De inschrijving gebeurt door inlevering van het ondertekende inschrijfformulier en huisreglement, 1 pasfoto, éénmalige contante betaling à € 12,50 inschrijfgeld en contante betaling van het start kwartaal naar rato van de verstreken tijd in dat kwartaal. U ontvangt een club badge, zie logo. - Bij te late betalingen wordt er € 10,- boete per week berekend. Geen betaling = geen training !! - Bij wanbetaling zijn we genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. De ontstane kosten, zoals : boete, rente en de achterstallige betaling zijn daarbij voor uw rekening. - Er geldt een opzegtermijn van één maand. Alleen schriftelijke opzeggingen met motivatie worden geaccepteerd. De opzegging voor het volgende kwartaal dient in het lopende kwartaal uiterlijk in de laatste week van de tweede maand gedaan te worden. - Leden verplichten zich om zich voor, tijdens en na de training als waardige karateka's te gedragen. Elk lid is gelijkwaardig, we benaderen en behandelen elkaar met respect. - Alle communicatie binnen en buiten de kleed- en oefenruimte (dojo) is in de Nederlandse taal, behalve daar waar het karate gerelateerde benamingen, begrippen, technieken en tactieken betreft. Na verloop van tijd dient u zich op de hoogte te stellen van deze Japanse begrippen in de Japanse taal. - Er wordt gegroet volgens de Japanse etiquette zoals gebruikelijk binnen het karate-do. U draagt zorg voor schone kleding (karate gi) en een goede persoonlijke hygiëne, houdt uw nagels kort. - U komt zelfstandig naar de dojo en neemt zelfstandig deel aan de training. Trainingen zijn niet openbaar; behalve bij de examens, wedstrijden, of openbare trainingen. - Deelname aan examens is niet vanzelfsprekend of automatisch, dit is afhankelijk van uw vorderingen. - Karate-Do Academie Kenkai kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen. U dient zichzelf hiervoor te verzekeren. - Karate-Do Academie Kenkai kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en / of andere kwetsuren die opgelopen zijn tijdens trainingen, wedstrijden, stages of andere evenementen. - De leerlingen van Karate-Do Academie Kenkai zullen nooit aanleiding geven tot wangedrag of vechtpartijen en geen afbreuk doen aan de goede naam van zichzelf, het karate-do, de KBN, Karate-do Academie Kenkai, het bestuur of de leraar van Karate-do Academie Kenkai.  
  • Ondergetekende begrijpt en gaat akkoord met het huisreglement van Karate-do Academie Kenkai :

 

Verificatie